Voorwaarden

ARTIKEL 1 - PREAMBULE

Elke bestelling die op deze site wordt geplaatst, impliceert, vanwege de klant, de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden.
Bijgevolg erkent de klant volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven handtekening van dit document vereist, voor zover de klant de producten op deze site wenst te bestellen.
Deze verkoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de site op de datum van de bestelling en geldig zijn tot het verstrijken van de garanties voor de gekochte producten. Het is aan de klant om deze algemene verkoopvoorwaarden op te slaan of te wijzigen bij het plaatsen van de bestelling.

Voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst zal de Klant al het nodige advies verstrekken en ervoor zorgen dat de hardware, software en/of diensten die hij van plan is te bestellen, beantwoorden aan zijn behoeften en het beoogde gebruik. hij geeft er korting op. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor een keuze- of beoordelingsfout door de Klant.

ARTIKEL 2 - Voorwerp

Het doel van deze algemene voorwaarden is enerzijds om elke potentiële klant te informeren over de voorwaarden en modaliteiten waaronder DATA-CONCEPT de verkoop en levering van de bestelde producten uitvoert, en anderzijds om de rechten en verplichtingen van partijen in het kader van de verkoop van door DATA-CONCEPT aan de klant aangeboden producten

ARTIKEL 3 - PRODUCT

DATA-CONCEPT presenteert op zijn site de producten die te koop zijn met de nodige kenmerken, met inachtneming van de wetgeving van de Consumentenwet, waardoor de potentiële klant vóór het plaatsen van de definitieve bestelling kennis kan nemen van de essentiële kenmerken van de producten die hij wenst te verwerven.

De foto's en technische gegevensbladen van de producten zijn uitsluitend ter informatie en niet contractueel. In geval van een fout of weglating in een van deze foto's of technische fiches, of in geval van wijziging van de producteigenschappen door leveranciers, kan Data-Concept niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien behoudt Data-Concept zich het recht voor om het productassortiment te wijzigen, in het bijzonder afhankelijk van de beperkingen die verband houden met zijn leveranciers.

De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de bestelde producten te gebruiken, in het bijzonder als gevolg van materiële onverenigbaarheid, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of terugbetaling, noch de aansprakelijkheid van Data-Concept ter discussie stellen, waarbij de klant de enige rechter blijft over de compatibiliteit van de producten. bestelde producten met de producten die hij al in zijn bezit heeft.

De producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Voor producten die niet op voorraad zijn bij ons, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers. Indien een product dat niet beschikbaar is, wordt besteld, wordt de klant zo snel mogelijk per e-mail geïnformeerd. Hij kan zijn bestelling annuleren en een terugbetaling aanvragen, of vervanging aanvragen door een product met een gelijkwaardige prijs en kenmerken.

De prijzen aangegeven op de website van Data-Concept.eu of be zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief belastingen, exclusief verzendkosten. Ze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bij deze prijs moeten de transportkosten worden opgeteld, berekend op basis van het soort bestelde artikelen en de gekozen transportwijze. De verzendkosten worden aangegeven op het bestelformulier dat aan de definitieve validatie voorafgaat. De prijs is contant betaalbaar op de dag van de bestelling. De aangerekende prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van de bestelling, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

ARTIKEL 4 - BESTELLEN

Bij zijn eerste bestelling op de website van Data-Concept wordt de klant uitgenodigd om een klantaccount te openen via het formulier dat hem ter beschikking wordt gesteld en dat de informatie bevat die nodig is voor zijn identificatie, zoals achternaam, voornaam, e-mailadres en adres. factuur- en bezorgpostadres. En voor elke nieuwe bestelling moet hij zich identificeren met zijn login en wachtwoord om zijn bestelling te kunnen valideren.

Vanaf het moment dat de klant het bestelformulier bevestigt door op de knop "Bevestigen" te klikken, wordt hij geacht willens en wetens en zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden, de prijzen, volumes en hoeveelheden van de bestelde producten te hebben aanvaard. . Vanaf dit moment wordt de bestelling geregistreerd en wordt een bestelnummer aan de klant meegedeeld, evenals een bevestiging per e-mail. De door Data-Concept in de database vastgelegde gegevens vormen het bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid te verifiëren van de gegevens die hij aan Data-Concept verstrekt. In geval van een invoerfout kan Data-Concept niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van vertraging of leveringsfout. In deze context zijn alle kosten voor het opnieuw verzenden voor rekening van de klant.

ARTIKEL 5 - BETALING

De klant kan ervoor kiezen om zijn bestelling te betalen met de verschillende betaalmethoden die Data-Concept aanbiedt. De totale prijs van de bestelling moet worden betaald bij validatie van de bestelling door de klant. Data-Concept behoudt zich het recht voor per betaalmethode de klant om een identiteits- en adresbewijs te vragen, indien het om grote bedragen gaat.

Elke bestelling die per cheque of overschrijving wordt betaald, wordt pas verwerkt na ontvangst van het betaalmiddel. De verzendtijden moeten opnieuw worden berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaalmethode.

Data-Concept behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau ervan, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling van enig door de klant verschuldigd bedrag, of in geval van weigering van de betalingsautorisatie van officieel geaccrediteerde organisaties.

Data-Concept behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt. administratie.

ARTIKEL 6 - LEVERING

Na de orderbevestiging verbindt Data-Concept zich ertoe de bestelde producten bij de klant af te leveren op het op het bestelformulier aangegeven adres.

De levertijden beginnen vanaf de datum van betaling van de bestelling en zijn afhankelijk van de bestelde producten. Bij een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden is de standaard referentietijd die waarbij de levertijd het langst is.

Data-Concept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering als gevolg van fouten of storingen die te wijten zijn aan de vervoerders (gehele of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen).

Voor leveringen buiten België verbindt de klant zich ertoe alle belastingen te betalen die verschuldigd zijn op de invoer van producten, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en alle andere belastingen die verschuldigd zijn krachtens de wetten van het land waar de levering wordt ontvangen. volgorde. Data-Concept wijst alle wettelijke verantwoordelijkheden af als de klant de belastingen niet betaalt.

ARTIKEL 7 - KLACHTEN

Door ondertekening van de leveringsbon aanvaardt de klant de geleverde producten zoals ze zijn en bijgevolg wordt geen enkele claim met betrekking tot schade geleden tijdens het transport aanvaard. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle controles uit te voeren en alle reserveringen te maken bij ontvangst van het materiaal en om, indien nodig, enig verhaal tegen de vervoerder uit te oefenen.

Elke anomalie met betrekking tot de levering (schade, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, gebroken producten, enz.) moet op de leveringsbon worden vermeld in de vorm van een "handgeschreven voorbehoud", vergezeld van de handtekening van de klant, en moet binnen 48 uur gemeld bij de vervoerder en bij Data-Concept. Elke klacht die na deze termijn wordt ontvangen, wordt afgewezen zonder beroepsmogelijkheid.

Bij leveringsfouten en/of non-conformiteit van de geleverde producten in natura of kwaliteit ten opzichte van de indicaties vermeld op het bestelformulier, dient de klant zijn klacht binnen 48 uur per e-mail of via de klantenservice van Data-Concept voor te leggen. per aangetekende brief naar het volgende adres:
Data-Concept
Avenue Bel-Air 71
1330 Rixensart BELGIË

Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt afgewezen zonder beroepsmogelijkheid.

ARTIKEL 8 - INTREKKING

In overeenstemming met de Consumentenwet heeft de klant een termijn van zeven vrije dagen vanaf de datum van ontvangst om de bestelde producten op eigen kosten terug te sturen voor terugbetaling.

De intrekking is niet van toepassing op software die is verkregen door downloaden; deze worden beschouwd als diensten en niet als goederen.
De intrekking geldt niet voor onze software waarvoor een evaluatieversie bestaat.

De producten moeten in perfecte verkoopbare staat, in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.), naar behoren verzegeld en vergezeld van de aankoopfactuur aan Data-Concept worden teruggestuurd.

In het bijzonder mogen producten zoals software, schijven, dvd's, cd-roms niet zijn ontzegeld, zodat de klant kan profiteren van het herroepingsrecht.

Ook als het product een garantiebewijs of een ander in te vullen document bevat, mag dit niet worden ingevuld, zodat de klant zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

Elk product dat onvolledig, beschadigd, beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of geruild.

Het herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, met uitzondering van de verzendkosten die de verantwoordelijkheid van de klant blijven. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht heeft de klant de keuze tussen terugbetaling van de betaalde bedragen of omruiling van een bedrag dat gelijk is aan de betaalde bedragen. In het laatste geval blijven de kosten voor herverzending voor rekening van de klant.

ARTIKEL 9 - GARANTIES

De garantie met betrekking tot de verkochte producten is beperkt tot 1 jaar of de garantie toegekend door de fabrikant, die goed bekend is bij de Klant of waarover de Klant geacht wordt zich volledig te hebben geïnformeerd vóór het sluiten van het contract, en, indien van toepassing, op het programma van verlenging van de garantie afgesloten via een speciale overeenkomst. In het bijzonder dekt het niet de gevolgen van de volgende gevallen: ontoereikendheid of falen van het milieu, telecommunicatie, elektriciteit, enz.; Verbruiksartikelen en normale slijtage van onderdelen; Wijzigingen aan de geleverde producten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De garantie is in alle gevallen beperkt tot de reparatie of volledige vervanging van defecte producten, waarbij de keuze tussen reparatie en vervanging uitsluitend naar eigen goeddunken is. De garantie dekt reparatiematerialen en arbeid. Het product wordt geretourneerd en opgehaald door de Klant of op kosten van de Klant. Het verlenen van de garantie veronderstelt dat de geleverde producten op verantwoorde wijze worden gebruikt, volgens de voorwaarden van de aanbieding of onder de normale gebruiksomstandigheden vermeld in de catalogi, mededelingen en handleidingen die aan de Klant ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

Data-Concept is in geen geval aansprakelijk jegens u voor enige bijzondere of indirecte schade, claims of verliezen die voortkomen uit het gebruik of de onmogelijkheid om de software te gebruiken, zelfs als Data-Concept op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid. dergelijke schade. In geen geval kan onze contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voortvloeien uit schade veroorzaakt aan personen of eigendommen, andere dan de geleverde producten of de producten die het voorwerp uitmaken van onze dienstverlening. Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding aan de Klant of derden voor indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van opzet onzerzijds. In het bijzonder wordt elk verlies of elke beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van klanten, enz. als indirecte schade beschouwd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig en in ieder geval vóór enige technische interventie back-ups te maken van zijn besturingssystemen, applicaties en gegevens. In ieder geval zal, indien onze aansprakelijkheid zou worden vastgesteld wegens verwijtbare niet-uitvoering van de overeenkomst, het totale bedrag van de schadevergoeding waartoe wij gehouden zouden kunnen worden, niet hoger zijn dan de prijs exclusief BTW van het beschadigde geleverde product of de apparatuur die rechtstreeks beschadigd is door onze service. Diensten. Geen enkele actie van de Klant, om welke reden dan ook, kan tegen ons worden ingesteld meer dan één maand na het plaatsvinden van de gebeurtenis waarop deze is gebaseerd.

ARTIKEL 11 - BETAALDE DIENSTEN

Snelle interventies kunnen worden uitgevoerd op apparatuur die niet bij Data-Concept is aangeschaft of buiten de garantie valt. Deze diensten worden gefactureerd volgens het algemene tarief.

ARTIKEL 12 - RECHTERLIJKE RECHTSGEBIEDEN

In elk geval van geschil met betrekking tot de uitsluiting of interpretatie van het contract zijn de rechtbanken van Waver de enige die bevoegd zijn voor een uitdrukkelijk akkoord, zelfs in geval van een incidenteel verzoek, garantieclaims of in geval van meerdere gedaagden. . Vóór elke juridische actie heeft de koper echter de mogelijkheid om alle minnelijke schikkingen te zoeken.

Demovideo’s

In onze afdeling After-Sales Service (After-Sales Service) vindt u trainingsvideo’s voor al onze software. Deze video’s bieden u de mogelijkheid om de vele mogelijkheden van onze producten te ontdekken. Het belangrijkste doel van deze video’s is om u volledige autonomie te geven, zodat u zelf gebruiksvragen kunt oplossen.

Wilt u alle basisvaardigheden onder de knie krijgen die nodig zijn om Restobar of Flexo effectief te kunnen gebruiken, dan zijn onze trainingen speciaal voor u samengesteld. Zij voorzien u van de vaardigheden die nodig zijn om een ​​uitzonderlijke verkoper te worden, en voorzien u van de kennis en expertise die nodig is om uit te blinken in uw vakgebied.

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel